Home > Cards & Stationery > Rosh Hashanah Cards > Sweet Snapshot Rosh Hashanah Card